Yakın Geleceğimiz Hakkında Önceden Bildirilenler

Yakın Geleceğimiz Hakkında Önceden Bildirilenler

İNSANIN ve dünyanın geleceğinden söz ederken elçi Petrus şöyle yazdı: “Biz O’nun [Tanrı’nın] vaadine dayanarak, yeni gökler ve yeni bir yer bekliyoruz; onlar doğruluğun barınağı olacaktır” (2. Petrus 3:13). Tanrı ilk olarak İşaya peygamber aracılığıyla “yeni gökler ve yeni bir yer” vaadinde bulunmuştu (İşaya 65:17; 66:22). Petrus o peygamberlik sözlerinden alıntı yaparak kendi yaşadığı dönemde bunun henüz tamamen gerçekleşmediğini gösterdi.

Daha sonra MS yaklaşık 96’da, elçi Yuhanna’ya ilham edilen Vahiy’de Tanrı’nın Krallığı yönetimindeki nimetlerle “yeni bir yer” arasındaki bağlantı ortaya konuldu (Vahiy 21:1-4). Hem İsa’nın hem de Pavlus’un, Tanrı’nın Krallığının gelmesinden hemen önceki dünya durumu hakkındaki sözleri bugün gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu Krallığın çok yakında yeni dünyayı kurmasını bekleyebiliriz. O yeni dünya nasıl olacak? Kutsal Yazıların İşaya kitabı bize cevap versin.

Yeni Dünyada Yaşanacak Nimetler

Dünya Barışı ve Tek Tapınma. “Kılıçlarını sapan demirleri, ve mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar; millet millete karşı kılıç kaldırmıyacak, ve artık cengi öğrenmiyecekler” (İşaya 2:2-4).
İnsanlarla Hayvanlar Arasında Barış. “Kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek. Ve inekle ayı otlanacak; onların yavruları birlikte yatacak; ve aslan sığır gibi saman yiyecek. . . . . Bütün mukaddes dağımda zarar vermiyecekler ve helâk etmiyecekler; çünkü sular denizi nasıl kaplıyorsa, dünya da RAB bilgisi ile dolu olacak” (İşaya 11:6-9).
Herkes İçin Bol Bol Yiyecek. “Bu dağda orduların RABBİ bütün kavmlara semiz şeylerden bir ziyafet, eski şaraplardan, ilikle dolu semiz şeylerden, süzme eski şaraplardan ziyafet verecek” (İşaya 25:6).
Artık Ölüm Olmayacak. “[Tanrı] ölümü ebediyen yuttu; ve RAB Yehova bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek; ve bütün dünya üzerinden kavmının utancını kaldıracak; çünkü RAB söyledi” (İşaya 25:8).
Ölüler Diriltilecek. “Senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin. . . . . Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak” (İşaya 26:19, YÇ).
Mesih Adil Bir Hâkim. “Gözlerinin gördüğüne göre hükmetmiyecek, ve kulaklarının işittiğine göre karar vermiyecek; fakat fakirlere adaletle hükmedecek, ve memleketin hakirleri için doğrulukla karar verecek” (İşaya 11:3, 4).
Körler ve Sağırlar İyileştirilecek. “Körlerin gözleri açılacak, sağırların da kulakları açılacak” (İşaya 35:5).
Çorak Topraklar Verimli Olacak. “Çöl ve kurak yer mesrur olacak; ve bozkır sevinecek, ve nergis gibi çiçeklenecek. Bol bol çiçeklenecek, ve sevinçle ve terennümle sevinecek” (İşaya 35:1, 2).
Yeni Bir Yer. “Ben yeni gökler [gökte yeni bir yönetim] ile yeni yer [doğru insanlardan oluşan yeni bir toplum] yaratmaktayım; ve önceki şeyler anılmıyacak, ve fikre gelmiyecek. Ancak yaratmakta olduğumla mesrur olacaksınız, ve ebediyen sevinçle coşacaksınız; . . . . [Tanrı’nın vaat ettiği yeni dünyadaki insanlar] evler yapacaklar, ve oturacaklar; ve bağlar dikecekler, ve meyvasını yiyecekler. Onlar bina edip de başkası oturmıyacak; onlar dikip de başkası yemiyecek; çünkü kavmımın günleri ağacın günleri gibi olacak, ve seçtiklerim kendi ellerinin işini eskitecekler. Boş yere emek vermiyecekler, ve felâket için doğurmıyacaklar; çünkü kendilerile beraber onlardan çıkanlar RABBİN mubareklerinin zürriyetidir. Ve vaki olacak ki, onlar çağırmadan önce ben cevap vereceğim; ve daha onlar söylerken ben işiteceğim.” “Yaratacağım yeni gökler ve yeni yer karşımda nasıl duracaksa, zürriyetinizle adınız da öyle duracak, RAB diyor” (İşaya 65:17-25; 66:22).
Harika Bir Gelecek Bildiriliyor
Kutsal Yazılarda, gelecekteki nimetleri bildiren tek kitap İşaya kitabı değildir. Mukaddes Kitap Tanrı’nın, Mesih’in idaresindeki Krallığı aracılığıyla yapacağı harika şeyleri anlatan peygamberlik sözleriyle doludur. Cennette böylesine harika koşullarda yaşamak istemez miydiniz? Bu mümkün! Mukaddes Kitapta Tanrı’nın gelecekle ilgili güzel amaçları hakkında aslında ne söylendiğini öğrenin ve sizin de nasıl o geleceğin parçası olabileceğinizi görün. Yehova’nın Şahitleri bu konuda size yardım etmekten mutluluk duyacaktır.
[Dipnot]
Tanrı’nın Krallığı ve bu yönetimin neler başaracağı konusunda daha fazla bilgi için, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Mukaddes Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 76-85. sayfalarına bakın.
[Sayfa 8’deki resim]
İnsanlar birbirleriyle ve hayvanlarla barış içinde olacak
[Sayfa 9’daki resim]
Ölüler hayata dönecek
[Sayfa 10’daki resim]
Tüm yeryüzü bir cennet olacak
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !